Dolomity
Wyszukiwarka
ISPA pomocny program Unii Europejskiej
2009-08-22

ISPA (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) jest jednym z pomocnych programów Unii Europejskiej, mającym na celu wsparcie krajów kandydujących w zakresie spójności poprzez dofinansowanie dużych projektów inwestycyjnych w sektorze środowiska i transportu. Wsparcie finansowe funduszu ISPA obejmuje w szczególności: • Obszar środowiska: wspieranie przedsięwzięć krajów kandydujących w dostosowaniu się do unijnego prawa ochrony środowiska oraz celów „Partnerstwa dla Członkostwa”, • Obszar transportu: wspieranie w budowie połączeń sieci krajowej z transeuropejską oraz ujednolicenie warunków sieci drogowej. ISPA pomaga rozwiązywać problemy związane z gospodarką wodno-ściekową i odpadową dla miast będących największymi producentami odpadów i ścieków w Polsce. Funduszu ISPA przedstawia strategię Polski w procesie identyfikacji i wyboru przedsięwzięć, które będą proponowane do wsparcia w takich dziedzinach jak: Oczyszczanie ścieków i zaopatrzenie w wodę (poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia), Ochrona powietrza (poprawa jakości powietrza), Gospodarka odpadami (racjonalizacja gospodarki odpadami), Inne (ochrona powierzchni ziemi, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego). ISPA ułatwiać ma realizację zadań wskazanych w dokumentach opracowanych przez instytucje zarządzające środkami pomocowymi UE. Są to: Partnerstwo dla Członkostwa Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej . Strategia Wykorzystania Funduszu ISPA Przykłady działalności ISPA: W 2000 roku przyznano dotacje z Fundacji Unii Europejskiej ISPA w wysokości 15 milionów euro na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycy. W 2003 roku przyznano dotacje z Programu ISPA w wysokości ok. 27 milionów euro na rozbudowę eksploatowanego przez Spółkę PEWNIK systemu wodno-kanalizacyjnego w obrębie miasta Gdyni, Wejherowa, Redy oraz gmin Wejherowa, Kosakowa i Pucka. Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej fundusz ISPA zakończył swoje funkcjonowanie. Od 1 maja 2004 roku beneficjentami funduszu ISPA są tylko 4 kraje, które przygotowują się do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Są to Bułgaria, Rumunia, Chorwacja oraz Turcja. W Polsce w miejsce funduszu ISPA pojawił się Fundusz Spójności, który przejął zobowiązania płatnicze swojego poprzednika. Zasady funkcjonowania obu funduszy są bardzo podobne.NOWE FIRMY
Copyright © 2009PolFirm.pl