Dolomity
Wyszukiwarka
PHARE bezzwrotna pomoc finansowa
2009-08-22

PHARE
Program PHARE (ang. Poland and Hungary Assistance in Restructuring Economies) powstał w 1989 roku na podstawie inicjatywy Komisji Europejskiej. Jest największym programem bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1999 roku Phare był głównym instrumentem w przygotowywaniu krajów kandydujących do członkostwa w UE. Pomoc inwestycyjna koncentruje się na wzmocnieniu infrastruktury niezbędnej z punktu widzenia przyjmowania prawa wspólnotowego oraz działaniach służących zmniejszaniu dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy Polską i Unią Europejską. Pieniądze z PHARE kierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorców przeznaczone są na rozwój firm w większości poprzez współ-finansowanie usług szkoleniowo-doradczych. Jeden z wyjątków to Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (dofinansowanie na zakup nowych urządzeń i maszyn, w tym nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania). PHARE obejmuje kilka programów dla małych i średnich firm. W ramach poszczególnych programów dofinansowywane są np.: Systemy zarządzania jakością. Usługi związane z podnoszeniem jakości produktów i usług, w tym m.in.: uzyskanie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i personelu (do 60 proc. kosztów netto), Innowacje i nowe technologie. Usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorców, którzy rozwijają swoje firmy poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii. Doradcy np. ocenią technologię stosowaną przez przedsiębiorcę (przeprowadzą tzw. audyt technologiczny) i przygotują do wdrożenia nowych technologii (do 60 proc. kosztów netto), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Usługi doradcze związane z marketingiem i rozwojem rynków, zarządzaniem, rozwojem zasobów ludzkich w firmie i szkoleniem pracowników, zarządzaniem finansami i rachunkowością, systemami jakości, planowaniem strategicznym, nowymi technologiami (do 60 proc. kosztów netto), Działania eksportowe. Usługi doradcze dla firm eksportujących i potencjalnych eksporterów, związane z tworzeniem i wdrażaniem indywidualnych planów rozwoju eksportu firmy (do 60 proc. kosztów netto). Możesz ubiegać się o dotacje, m.in. na: badanie rynków, udział w targach i misjach handlowych, opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, poszukiwanie partnerów. Pomoc PHARE dla Polski Pomoc PHARE rozpoczęła się w 1990 roku od wkładu rzeczowego w wysokości 100 milionów w postaci pasz dla zwierząt, nawozów sztucznych itd. Następnie w latach 1991-1997 przeznaczono ponad 100 milionów na rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. W fazie początkowej pomoc koncentrowała się głównie na rozwoju rynku ziemi, prywatyzacji, doradztwa rolniczego i banków spółdzielczych. Następnie środki pomocowe stopniowo przesuwano na kwestie związanie z integracją europejską, takie jak dostosowanie przepisów prawnych (głównie w zakresie standardów higieny) i budowania instytucji. PHARE odegrało istotną rolę w zapoznaniu się polskiej administracji z procesami i mechanizmami UE oraz w przekazywaniu nowoczesnych technologii. PHARE kierowało się w swoim działaniu wieloma projektami względem Polski, takimi jak: Wsparciem kształtującego się rynku ziemi w Polsce, Zwiększeniem dostępności kredytu dla wsi, Poprawą struktury rynkowej w Polsce, Bezpieczeństwem żywności i zwalczaniem chorób zwierzęcych i roślinnych, Wspieraniem doradztwa rolniczego, edukacji i szkoleń, Rozwojem infrastruktury wiejskiej, Ułatwieniem procesu prywatyzacji. Programy PHARE 1998 i 1999 z bardzo wyraźnym podkreśleniem zagadnień związanych z integracją i opartych na Narodowej Strategii Przygotowania do Członkostwa w UE są w sposób naturalny spójne z programem SAPARD, ukierunkowanym na kwestie związane z wejściem do UE. Szczególnie dotyczy to następujących projektów: Przygotowanie do wdrożenia WPR; Wzmocnienie standardów weterynaryjnych; Poprawa standardów higieny w wybranych zakładach przetwórstwa mleka; Specjalny Program Przygotowawczy dla funduszy strukturalnych UE (SPP); Przygotowanie systemów rejestracji ziemi i zwierząt (dla systemu IACS). Co prawda w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej program Phare został zastąpiony przez fundusze strukturalne, niemniej do roku 2006 będą nadal realizowane projekty, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską przed terminem przystąpienia Polski do UE.NOWE FIRMY
Copyright © 2009PolFirm.pl